Priedas:Ispanų kalbos Svodešo sąrašas

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.
Jump to navigation Jump to search

Čia pateikiamas Svodešo sąrašas lietuvių ir ispanų kalbomis.

Pateikimas[taisyti]

XX a. penktojo dešimtmečio pabaigoje tapo žinoma, kad radioaktyviąja anglimi galima datuoti objektus. Kalbininkas Morisas Svodešas iškėlė idėją, kad žodžiai kinta gan panašiu būdu kaip ir radioaktyvioji anglis, ir savo metodu rėmėsi kalbų giminingumui tirti. Tam, kad būtų įmanoma palyginti skirtingų kultūrų kalbas, savo sąrašuose jis pateikė prasmes, kurios, galima numanyti, yra universalios, t.y., sutinkamos kiek galima daugiau kultūrų. Tuomet naudodamas tam tikrus algoritmus lyginant panašius žodžius jis apskaičiuodavo bet kokių dviejų giminingų kalbų išsiskyrimo laikotarpį. 1950 m. jo sudarytuose sąrašuose būdavo 165 žodžiai, vėliau 1952 m. žodžių skaičius padidintas iki 215 (vėliau pastarasis sąrašas kritikuotas kaip nepakankamai universalus). Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Svodešo sąrašas.

Nr. lietuvių k. ispanų k.
español (castellano)
TFA
tarimas
1 yo [ʝo]
2 tu , usted (formaliai) [tu], [us'teð]
3 jis él [el]
4 mes nosotros [no'sotɾos]
5 jūs vosotros, ustedes (formaliai) [bo'sotɾos], [us'teðes]
6 jie ellos ['eʎos]
7 šis este ['este]
8 tas ese, aquel ['ese], [a'kel]
9 čia aquí, acá [a'ki], [a'ka]
10 ten ahí [a'i]
11 kas (apie žmogų) quien [kjen]
12 kas (apie daiktus) que [ke]
13 kur donde ['donde]
14 kada cuando ['kwando]
15 kaip como ['komo]
16 ne no [no]
17 visi todo ['toðo]
18 daug muchos ['muʧos]
19 keli algunos [al'ɣunos]
20 mažai poco ['poko]
21 kitas otro ['otɾo]
22 vienas uno ['uno]
23 du dos [dos]
24 trys tres [tɾes]
25 keturi cuatro ['kwatɾo]
26 penki cinco ['θiŋko]
27 didelis grande ['ɡɾande]
28 ilgas largo ['laɾɣo]
29 platus ancho ['anʧo]
30 storas gordo ['ɡoɾðo]
31 sunkus pesado [pe'saðo]
32 mažas pequeño [pe'keɲo]
33 trumpas corto ['koɾto]
34 siauras estrecho [es'tɾeʧo]
35 plonas delgado, flaco [del'ɣaðo], ['flako]
36 moteris mujer [mu'xeɾ]
37 vyras hombre ['ombɾe]
38 žmogus hombre ['ombɾe]
39 vaikas niño ['niɲo]
40 žmona esposa, mujer [es'posa], [mu'xeɾ]
41 vyras esposo, marido [es'poso], [ma'ɾiðo]
42 motina madre ['maðɾe]
43 tėvas padre ['paðɾe]
44 gyvūnas animal [ani'mal]
45 žuvis pez, pescado [peθ], [pes'kaðo]
46 paukštis pájaro ['paxaɾo]
47 šuo perro ['pero]
48 utėlė piojo ['pjoxo]
49 gyvatė serpiente [seɾ'pjente]
50 kirminas, kirmėlė gusano [gu'sano]
51 medis árbol ['aɾβol]
52 miškas bosque ['boske]
53 lazda palo ['palo]
54 vaisius fruta [fɾuta]
55 sėkla semilla [se'miʎa]
56 lapas hoja ['oxa]
57 šaknis raíz [ra'iθ]
58 žievė (medžio) corteza [koɾ'teθa]
59 gėlė flor [floɾ]
60 žolė hierba ['jeɾβa]
61 virvė cuerda ['kweɾða]
62 oda piel [pjel]
63 mėsa carne ['kaɾne]
64 kraujas sangre ['saŋɡɾe]
65 kaulas hueso ['weso]
66 riebalai, taukai grasa ['ɡɾasa]
67 kiaušinis huevo ['weβo]
68 ragas cuerno ['kweɾno]
69 uodega cola ['kola]
70 plunksna pluma ['pluma]
71 plaukai cabello [ka'βeʎo]
72 galva cabeza [ka'βeθa]
73 ausis oreja [o'ɾexa]
74 akis ojo ['oxo]
75 nosis nariz [na'ɾiθ]
76 burna boca ['boka]
77 tooth diente ['djente]
78 liežuvis lengua ['leŋɡwa]
79 piršto nagas uña ['uɲa]
80 pėda pie [pje]
81 koja pierna ['pjeɾna]
82 kelis rodilla [ro'ðiʎa]
83 ranka mano ['mano]
84 sparnas ala ['ala]
85 pilvas barriga [ba'riɣa]
86 viduriai tripas ['tɾipas]
87 kaklas cuello ['kweʎo]
88 nugara espalda [es'palda]
89 krūtis pecho ['peʧo]
90 širdis corazón [koɾa'θon]
91 kepenys hígado ['iɣaðo]
92 gerti beber [be'βeɾ]
93 valgyti comer [ko'meɾ]
94 kąsti morder [moɾ'ðeɾ]
95 čiulpti chupar [ʧu'paɾ]
96 spjauti escupir [esku'piɾ]
97 vemti vomitar [bomi'taɾ]
98 pūsti soplar [so'plaɾ]
99 kvėpuoti respirar [respi'ɾaɾ]
100 juoktis reír [re'iɾ]
101 matyti ver [beɾ]
102 girdėti oír [o'iɾ]
103 žinoti saber [sa'βeɾ]
104 galvoti pensar [pen'saɾ]
105 uosti oler [o'leɾ]
106 bijoti temer [te'meɾ]
107 miegoti dormir [doɾ'miɾ]
108 gyventi vivir [bi'βiɾ]
109 mirti morir [mo'ɾiɾ]
110 žudyti matar [ma'taɾ]
111 kovoti pelear [pele'aɾ]
112 medžioti cazar [ka'θaɾ]
113 smogti golpear [ɡolpe'aɾ]
114 pjauti, kirpti cortar [koɾ'taɾ]
115 skelti partir [paɾ'tiɾ]
116 durti apuñalar [apuɲa'laɾ]
117 drėksti, brėžti arañar, rascar [aɾa'ɲaɾ], [ras'kaɾ]
118 kasti, rausti cavar [ka'βaɾ]
119 plaukti nadar [na'ðaɾ]
120 skristi volar [bo'laɾ]
121 eiti, vaikščioti caminar [kami'naɾ]
122 ateiti venir [be'niɾ]
123 gulėti echarse [e'ʧaɾse]
124 sėdėti sentarse [sen'taɾse]
125 stovėti levantarse (veiksmas), estar de pie (būsena) [leβan'taɾse], [es'taɾ] [de] [pje]
126 apsisukti girar [xi'ɾaɾ]
127 kristi caer [ka'eɾ]
128 duoti dar [daɾ]
129 laikyti tener [te'neɾ]
130 spausti, gręžti apretar [apɾe'taɾ]
131 trinti frotar [fɾo'taɾ]
132 plauti, skalbti lavar [la'βaɾ]
133 šluostyti, braukti, valyti limpiar [lim'pjaɾ]
134 traukti tirar de, jalar [ti'ɾaɾ] [de], [xa'laɾ]
135 stumti empujar [empu'xaɾ]
136 mesti tirar [ti'ɾaɾ]
137 rišti atar [a'taɾ]
138 siūti coser [ko'seɾ]
139 skaičiuoti contar [kon'taɾ]
140 sakyti decir [de'θiɾ]
141 dainuoti cantar [kan'taɾ]
142 žaisti jugar [xu'ɣaɾ]
143 plūduriuoti flotar [flo'taɾ]
144 tekėti fluir [flu'iɾ]
145 šalti helar [e'laɾ]
146 tinti hincharse [in'ʧaɾse]
147 saulė sol [sol]
148 mėnulis luna ['luna]
149 žvaigždė estrella [es'tɾeʎa]
150 vanduo agua ['aɣwa]
151 lietus lluvia ['ʎuβja]
152 upė río ['rio]
153 ežeras lago ['laɣo]
154 jūra mar [maɾ]
155 druska sal [sal]
156 akmuo piedra ['pjeðɾa]
157 smėlis arena [a'ɾena]
158 dulkės polvo ['polβo]
159 žemė tierra ['tjera]
160 debesis nube ['nuβe]
161 rūkas niebla ['njeβla]
162 dangus cielo ['θjelo]
163 vėjas viento ['bjento]
164 sniegas nieve ['njeβe]
165 ledas hielo ['jelo]
166 dūmai humo ['umo]
167 ugnis fuego ['fweɣo]
168 pelenai cenizas [θe'niθas]
169 degti quemar [ke'maɾ]
170 kelias camino [ka'mino]
171 kalnas montaña [mon'taɲa]
172 raudonas rojo ['roxo]
173 žalias verde ['beɾðe]
174 geltonas amarillo [ama'ɾiʎo]
175 baltas blanco ['blaŋko]
176 juodas negro ['neɣɾo]
177 naktis noche ['noʧe]
178 diena día ['dia]
179 metai año ['aɲo]
180 šiltas cálido ['kaliðo]
181 šaltas frío ['fɾio]
182 pilnas lleno ['ʎeno]
183 naujas nuevo ['nweβo]
184 senas viejo ['bjexo]
185 geras bueno ['bweno]
186 blogas malo ['malo]
187 supuvęs podrido [poð'ɾiðo]
188 purvinas sucio ['suθjo]
189 tiesus recto ['rekto]
190 apskritas redondo [re'ðondo]
191 aštrus agudo, afilado [a'ɣuðo], [afi'laðo]
192 bukas embotado, romo [embo'taðo], ['romo]
193 glotnus, lygus liso [l'iso]
194 drėgnas mojado [mo'xaðo]
195 sausas seco ['seko]
196 teisingas correcto [ko'rekto]
197 arti cerca ['θeɾka]
198 toli lejos ['lexos]
199 dešinė derecha [de'ɾeʧa]
200 kairė izquierda [iθ'kjeɾða]
201 prie a, en [a], [en]
202 in (žymint vietą) en [en]
203 su con [kon]
204 ir y, e [i], [e]
205 jei si [si]
206 todėl porque ['poɾke]
207 vardas nombre ['nombɾe]
Svodešo sąrašai

albanų – arabų – armėnų – arumunų – baltarusių – bulgarų – chantų – čekų – danų – esperanto – estų – dabartinės graikų , senovės graikų – hindi – PIE – islandų – italų – japonų – kartvelų – katalonų – kinų: kantono, mandarinų , Priedas:Pietų minų kalbos Svodešo sąrašas – korėjiečių – kroatų – latvių – lenkų – nyderlandų – portugalų – prancūzų – rumunų – rusų – suomių – švedų – turkų – vengrų – vietnamiečių – vokiečių –