Priedas:Prancūzų kalbos Svodešo sąrašas

Puslapis iš Vikižodyno, laisvojo žodyno.
Jump to navigation Jump to search

Čia pateikiamas Svodešo sąrašas lietuvių ir ispanų kalbomis.

Pateikimas[taisyti]

XX a. penktojo dešimtmečio pabaigoje tapo žinoma, kad radioaktyviąja anglimi galima datuoti objektus. Kalbininkas Morisas Svodešas iškėlė idėją, kad žodžiai kinta gan panašiu būdu kaip ir radioaktyvioji anglis, ir savo metodu rėmėsi kalbų giminingumui tirti. Tam, kad būtų įmanoma palyginti skirtingų kultūrų kalbas, savo sąrašuose jis pateikė prasmes, kurios, galima numanyti, yra universalios, t.y., sutinkamos kiek galima daugiau kultūrų. Tuomet naudodamas tam tikrus algoritmus lyginant panašius žodžius jis apskaičiuodavo bet kokių dviejų giminingų kalbų išsiskyrimo laikotarpį. 1950 m. jo sudarytuose sąrašuose būdavo 165 žodžiai, vėliau 1952 m. žodžių skaičius padidintas iki 215 (vėliau pastarasis sąrašas kritikuotas kaip nepakankamai universalus). Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Svodešo sąrašas.

Nr. lietuvių k. prancūzų kalba
Français
TFA
tarimas
1 je [ʒə]
2 tu tu, vous (formaliai) [ty], [vu]
3 jis il [il]
4 mes nous [nu]
5 jūs vous [vu]
6 jie ils [il]
7 šis ceci [sə'si]
8 tas cela [sə'la]
9 čia ici [i'si]
10 ten [la]
11 kas (apie žmogų) qui [ki]
12 kas (apie daiktus) quoi [kwa]
13 kur [u]
14 kada quand [kã]
15 kaip comment [kɔ'mã]
16 ne ne... pas [nə] ... [pɑ]
17 visi tout [tu]
18 daug beaucoup [bo'ku]
19 keli quelques [kɛlk]
20 mažai peu [pø]
21 kitas autre [otʁ]
22 vienas un [œ̃]
23 du deux [dø]
24 trys trois [tʁwɑ]
25 keturi quatre [katʁ]
26 penki cinq [sɛ̃k]
27 didelis grand [ɡʁã]
28 ilgas long [lõ]
29 platus large [laʁʒ]
30 storas épais [e'pɛ]
31 sunkus lourd [luʁ]
32 mažas petit [pə'ti]
33 trumpas court [kuʁ]
34 siauras étroit [e'tʁwa]
35 plonas mince [mɛ̃s]
36 moteris femme [fam]
37 vyras homme [ɔm]
38 žmogus homme [ɔm]
39 vaikas enfant [ɑ̃fɑ̃]
40 žmona femme, épouse [fam], [e'puz]
41 vyras mari, époux [ma'ʁi], [e'pu]
42 motina mère [mɛʁ]
43 tėvas père [pɛʁ]
44 gyvūnas animal [ani'mal]
45 žuvis poisson [pwa'sõ]
46 paukštis oiseau [wa'zo]
47 šuo chien [ʃjɛ̃]
48 utėlė pou [pu]
49 gyvatė serpent [sɛʁ'pɑ̃]
50 kirminas, kirmėlė ver [vɛʁ]
51 medis arbre [aʁbʁ]
52 miškas forêt [fɔ'ʁɛ]
53 lazda bâton [bɑ'tɔ̃]
54 vaisius fruit [fʁɥi]
55 sėkla graine [ɡʁɛn]
56 lapas feuille [fœj]
57 šaknis racine [ʁa'sin]
58 žievė (medžio) écorce [e'kɔʁs]
59 gėlė fleur [flœʁ]
60 žolė herbe [ɛʁb]
61 virvė corde [kɔʁd]
62 oda peau [po]
63 mėsa viande [vjɑ̃d]
64 kraujas sang [sɑ̃]
65 kaulas os [ɔs]
66 riebalai, taukai graisse [ɡʁɛs]
67 kiaušinis œuf [œf]
68 ragas corne [kɔʁn]
69 uodega queue [kø]
70 plunksna plume [plym]
71 plaukai cheveux [ʃə'vø]
72 galva tête [tɛt]
73 ausis oreille [ɔ'ʁɛj]
74 akis œil [œj]
75 nosis nez [ne]
76 burna bouche [buʃ]
77 tooth dent [dɑ̃]
78 liežuvis langue [lɑ̃ɡ]
79 piršto nagas ongle [ɔ̃ɡl]
80 pėda pied [pje]
81 koja jambe [ʒɑ̃b]
82 kelis genou [ʒə'nu]
83 ranka main [mɛ̃]
84 sparnas aile [ɛl]
85 pilvas ventre [vɑ̃tʁ]
86 viduriai entrailles, intestins [ɑ̃'tʁɑj], [ɛ̃tɛs'tɛ̃]
87 kaklas cou [ku]
88 nugara dos [do]
89 krūtis poitrine [pwa'tʁin]
90 širdis cœur [kœʁ]
91 kepenys foie [fwɑ]
92 gerti boire [bwɑʁ]
93 valgyti manger [mɑ̃'ʒe]
94 kąsti mordre [mɔʁdʁ]
95 čiulpti sucer [sy'se]
96 spjauti cracher [kʁa'ʃe]
97 vemti vomir [vɔ'miʁ]
98 pūsti souffler [su'fle]
99 kvėpuoti respirer [ʁɛspi'ʁe]
100 juoktis rire [ʁiʁ]
101 matyti voir [vwaʁ]
102 girdėti entendre [ɑ̃'tɑ̃dʁ]
103 žinoti savoir [sa'vwaʁ]
104 galvoti penser [pɑ̃'se]
105 uosti sentir [sɑ̃'tiʁ]
106 bijoti craindre [kʁɛ̃dʁ]
107 miegoti dormir [dɔʁ'miʁ]
108 gyventi vivre [vivʁ]
109 mirti mourir [muʁiʁ]
110 žudyti tuer [tɥe]
111 kovoti se battre [sə'batʁ]
112 medžioti chasser [ʃa'se]
113 smogti frapper [fʁa'pe]
114 pjauti, kirpti couper [ku'pe]
115 skelti fendre [fɑ̃dʁ]
116 durti poignarder [pwaɲaʁ'de]
117 drėksti, brėžti gratter [ɡʁa'te]
118 kasti, rausti creuser [kʁø'ze]
119 plaukti nager [na'ʒe]
120 skristi voler [vɔ'le]
121 eiti, vaikščioti marcher [maʁ'ʃe]
122 ateiti venir [və'niʁ]
123 gulėti s'étendre (veiksmo), être étendu(būsenos) [sé'tɑ̃dʁ], [ɛtʁetɑ̃'dy]
124 sėdėti s'asseoir (veiksmo), être assis (būsenos) [sa'swaʁ], [ɛtʁa'si]
125 stovėti se lever (veiksmo), se tenir debout (būsenos) [sələ've], [sətə'niʁdə'bu]
126 apsisukti tourner [tuʁ'ne]
127 kristi tomber [tɔ̃'be]
128 duoti donner [dɔ'ne]
129 laikyti tenir [tə'niʁ]
130 spausti, gręžti serrer [se'ʁe]
131 trinti frotter [fʁɔ'te]
132 plauti, skalbti laver [la've]
133 šluostyti, braukti, valyti essuyer [esɥi'je]
134 traukti tirer [ti'ʁe]
135 stumti pousser [pu'se]
136 mesti jeter, lancer [ʒə'te], [lɑ̃'se]
137 rišti lier [lje]
138 siūti coudre [kudʁ]
139 skaičiuoti compter [kɔ̃'te]
140 sakyti dire [diʁ]
141 dainuoti chanter [ʃɑ̃'te]
142 žaisti jouer [ʒwe]
143 plūduriuoti flotter [flɔ'te]
144 tekėti couler [ku'le]
145 šalti geler [ʒə'le]
146 tinti gonfler [ɡɔ̃'fle]
147 saulė soleil [sɔ'lɛj]
148 mėnulis lune [lyn]
149 žvaigždė étoile [e'twal]
150 vanduo eau [o]
151 lietus pluie [plɥi]
152 upė rivière [ʁi'vjɛʁ]
153 ežeras lac [lak]
154 jūra mer [mɛʁ]
155 druska sel [sɛl]
156 akmuo pierre [pjɛʁ]
157 smėlis sable [sabl]
158 dulkės poussière [pu'sjɛʁ]
159 žemė terre [tɛʁ]
160 debesis nuage [nɥaj]
161 rūkas brouillard [bʁu'jaʁ]
162 dangus ciel [siɛl]
163 vėjas vent [vɑ̃]
164 sniegas neige [nɛj]
165 ledas glace [ɡlas]
166 dūmai fumée [fy'me]
167 ugnis feu [fø]
168 pelenai cendre [sɑ̃dʁ]
169 degti brûler [bʁy'le]
170 kelias route [ʁut]
171 kalnas montagne [mɔ̃'taɲ]
172 raudonas rouge [ʁuj]
173 žalias vert [vɛʁ]
174 geltonas jaune [ʒon]
175 baltas blanc [blɑ̃]
176 juodas noir [nwaʁ]
177 naktis nuit [nɥi]
178 diena jour [ʒuʁ]
179 metai an, année [ɑ̃], [a'ne]
180 šiltas chaud [ʃo]
181 šaltas froid [fʁwa]
182 pilnas plein [plɛ̃]
183 naujas nouveau [nu'vo]
184 senas vieux [vjø]
185 geras bon [bɔ̃]
186 blogas mauvais [mo've]
187 supuvęs pourri [pu'ri]
188 purvinas sale [sal]
189 tiesus droit [dʁwa]
190 apskritas rond [ʁɔ̃]
191 aštrus tranchant [tʁɑ̃'ʃɑ̃]
192 bukas émoussé [emu'se]
193 glotnus, lygus lisse [lis]
194 drėgnas mouillé [mu'je]
195 sausas sec [sɛk]
196 teisingas juste [ʒyst]
197 arti près [pʁɛ]
198 toli loin [lwɛ̃]
199 dešinė droite [dʁwat]
200 kairė gauche [ɡoʃ]
201 prie à [a]
202 in (žymint vietą) dans [dɑ̃]
203 su avec [a'vɛk]
204 ir et [e]
205 jei si [si]
206 todėl parce que [paʁsə'kə]
207 vardas nom [nɔ̃]
Svodešo sąrašai

albanų – arabų – armėnų – arumunų – baltarusių – bulgarų – chantų – čekų – danų – esperanto – estų – dabartinės graikų , senovės graikų – hindi – PIE – islandų – italų – japonų – kartvelų – katalonų – kinų: kantono, mandarinų , Priedas:Pietų minų kalbos Svodešo sąrašas – korėjiečių – kroatų – latvių – lenkų – nyderlandų – portugalų – prancūzų – rumunų – rusų – suomių – švedų – turkų – vengrų – vietnamiečių – vokiečių –